Integritetspolicy

 

Integritetspolicy Bookman AB (“Bookman”) har åtagit sig att skydda sina kunders integritet och att upprätthålla ditt förtroende som är en av Bookmans högsta prioriteringar.

För att ge dig den bästa möjliga upplevelsen när du använder webbplatsen, vid köp av produkter från denna webbplats, vid interaktion med supporttjänster, vid prenumeration på nyhetsbrev och annan marknadsföring och andra interaktioner mellan dig och Bookman, kan du från tid till annan tillhandahålla Bookman med personligt identifierbar information (”Personuppgifter”) som Bookman samlar in och behandlar.

Bookman åtar sig att samla in och behandla personuppgifter endast i enlighet med dess rättigheter och skyldigheter enligt tillämpliga lagar och förordningar, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR").

De grundläggande principerna enligt GDPR är att personuppgifter ska vara:

 1.  behandlas lagligt, rättvist och på ett öppet sätt i förhållande till enskilda;
 2.  behandlas endast för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål och inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål;
 3.  behandlas endast på ett sätt som är adekvat, relevant och begränsat till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas;
 4.  korrekt och, vid behov, uppdaterad; alla rimliga åtgärder måste vidtas för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, med hänsyn till de ändamål för vilka de behandlas, raderas eller korrigeras utan dröjsmål;
 5.  behandlas inte längre än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas; och 
 6.  behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada, med hjälp av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder.

Denna integritetspolicy förklarar Bookmans praxis för insamling och behandling av personuppgifter.

Vänligen läs denna integritetspolicy innan du använder webbplatsen eller skickar in personuppgifter.

Webbplatsen innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller funktioner, som inte omfattas av denna integritetspolicy. Bookman stöder inte och ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehållet på sådana tredje parts webbplatser eller funktioner.

 1. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Observera att du behöver förse Bookman med vissa personuppgifter om du vill köpa produkter direkt från Bookman, om du vill prenumerera på nyhetsbrev eller marknadsföring och i vissa fall när du kontaktar supporten eller kundtjänsten.

Om du väljer att undanhålla någon av Bookman begärda personuppgifter för sådana ändamål, kanske det inte är möjligt för Bookman att acceptera ditt köp av produkter, prenumeration på nyhetsbrev eller marknadsföring eller lösa ärendet som du vill ha löst av supporten eller kunden service.

Bookman samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

1.1            VID KÖP AV PRODUKTER

De typer av personuppgifter som Bookman samlar in och behandlar vid köp av produkter består av följande för följande ändamål och tidsperioder:

Personlig Datatyp

Laglig Grund och Syfte

Personlig Datalagrings Period

Ditt namn

Din leverans och faktura address

Ditt mobil nummer

Din e-mail address

För det nödvändiga syftet att fullgöra Bookmans skyldigheter relaterade till köpet, såsom att behandla beställningar, utföra leverans av produkterna, tillhandahålla produktgaranti, lösa tvister, driva in betalningar, hantera reklamationer, uttag och återbetalning, och för att uppfylla rättsliga skyldigheter (t.ex. bokföring).

För den tid som behövs för att fullgöra Bookmans åtaganden, inklusive underlättande av garantiåtaganden.

IP-address

För det nödvändiga syftet att uppfylla Bookmans skyldigheter relaterade till säkerhet och bedrägeriförebyggande.

För den tid som behövs för att fullgöra Bookmans skyldigheter gentemot brottsbekämpande myndigheter och banker.

 


1.2            VID ACCEPTERANDE AV PRENUMERATION AV NYHETSBREV OCH MARKNADSFÖRING

De typer av personuppgifter som Bookman samlar in vid dina kontakter med support eller kundtjänst:

Personlig Datatyp

Laglig Grund och Syfte

Personlig Datalagrings Period

Din e-mail adress

IP-address

Efter mottagandet av ditt samtycke förbehåller sig Bookman rätten att behandla Personuppgifterna för följande ändamål: skicka produktinformation, specialerbjudanden, genomföra tävlingar, genomföra marknadsundersökningar, mäta intresse för och förbättra Bookmans webbplats, produkter och tjänster via e-post, SMS, Pushnotiser i appar eller liknande digital kommunikation.

Tills medgivandet återkallas. Observera dock att detta för administrativa ändamål kan ta upp till trettio dagar.


1.3            VID KONTAKT MED SUPPORT ELLER KUNDSERVICE

De typer av personuppgifter som Bookman samlar in vid dina kontakter med support eller kundtjänst: 

Personlig Datatyp

Laglig Grund och Syfte

Personlig Datalagrings Period

Din e-postadress och annan information som du frivilligt lämnar vid kontakter med support eller kundtjänst.

För det nödvändiga syftet att uppfylla Bookmans skyldigheter relaterade till kontakten, såsom hantering av anspråk, uttag och återbetalning.

För den tid som behövs för att fullgöra Bookmans skyldigheter.


1.4            OÖBEHÅDADE PERSONUPPGIFTER 

Eventuella personuppgifter relaterade till dig som du frivilligt väljer att tillhandahålla i några öppna områden på webbplatsen, såsom forum, kommentarsektioner etc., anses lämnas under medgivande av att Bookman har rätt att behandla sådana personuppgifter tills vidare från dig och du informeras om att sådana personuppgifter kan vara tillgängliga för alla andra besökare på webbplatsen och att Bookman kan ha svårigheter, eller till och med inte kunna, hålla reda på sådana personuppgifter.

Om du därför vill att Bookman vidtar åtgärder i enlighet med vad som anges i avsnitt 3 nedan, kan Bookman begära att du lämnar information om var sådana personuppgifter finns för att vidta lämpliga åtgärder.

 1.      TREDJE PART OCH ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Förutom vad som anges i denna sekretesspolicy kommer Bookman inte avsiktligt att avslöja dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke. Bookman kan dock lämna ut information till tredje part, för att de ska kunna behandla densamma, under de omständigheter som anges nedan.

2.1            BOOKMAN'S TJÄNSTELEVERANTÖRER

Bookman samarbetar med tredje parts tjänsteleverantörer som tillhandahåller (i) webbplats- och applikationsutveckling, hosting, underhåll, e-postservrar och andra relaterade tjänster, (ii) orderuppfyllelse, betalningsuppfyllelse, produktleverans, eftermarknadstjänster, supporttjänster och andra relaterade tjänster, (iii) tjänster relaterade till sändning av e-post, nyhetsbrev, tillhandahållande av marknadsföring och andra relaterade tjänster, och (iv) finansiella tjänster, bokföringstjänster och revisioner och andra relaterade tjänster.

Sådana tredje parter kan få tillgång till dina personuppgifter för att de ska kunna tillhandahålla de avsedda tjänsterna för Bookman. Bookman kommer dock att begränsa de personuppgifter som lämnas till sådana tredje parter till vad som rimligen är nödvändigt för att sådana tredje parter ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Bookman, och alltid underkastade sekretess skyldigheter.

2.2            LAGBEHÅLLANDE OCH RÄTTSLIGA PROCESSER

Bookman kan avslöja personuppgifter om det krävs för att göra det enligt tillämpliga lagar, domstolsbeslut, rättsliga och statliga stämningar eller order, eller på annat sätt för att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter eller andra statliga myndigheter.

Dessutom förbehåller sig Bookman rätten att avslöja personuppgifter som Bookman anser är lämpliga eller nödvändiga för att vidta åtgärder för att skydda Bookman och andra från bedräglig, kränkande eller olaglig användning eller aktivitet, för att undersöka och försvara Bookman från tredje parts anspråk eller anklagelser och för att skydda Bookmans affärs- och juridiska rättigheter, genomdriva kontrakt eller skydda andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

2.3            ÄGARBYTE

Personuppgifter kan överföras till en förvärvare eller överlåtare som en del av en försäljning av Bookmans verksamhet, antingen helt eller delvis, i det enda syftet att fortsätta verksamheten som är föremål för sådan försäljning och endast till mottagaren av en sådan av den personliga Data förbinder sig till en integritetspolicy med villkor som väsentligen överensstämmer med denna sekretesspolicy.

2.4            ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER

Bookman kan överföra personuppgifter till tjänsteleverantörer, som anges i avsnitt 2.1 ovan, placerade utanför EU som rimligen är nödvändiga för att sådana tjänsteleverantörer ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot Bookman. Bookman kommer dock alltid att följa GDPR-kraven som ger tillräckligt skydd för överföring av sådana personuppgifter till sådana tredjeländer och kommer att försöka minimera sådan överföring.

 1. INFORMATION OM DINA RÄTTIGHETER I RELATION TILL BOOKMANNS BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

När det gäller dina personuppgifter och Bookmans behandling av dessa har du följande rättigheter:

Rätt till tillgång:

Du har rätt att få information om Bookman behandlar någon av dina personuppgifter, och i så fall vilken typ av personuppgifter, för vilket ändamål och under vilken tidsperiod, etc.;

Rätt till rättelse:

Du har rätt att kräva att Bookman korrigerar eventuella fel i eller uppdaterar dina personuppgifter;

Rätt att bli glömd: 

Du har rätt att kräva att Bookman raderar alla Personuppgifter, eller delar därav, som behandlas av Bookman under vissa omständigheter;

Rätt att begränsa behandlingen: 

För att du ska kunna upprätthålla dina rättigheter enligt ovan ger Bookman dig tillgång till ett personligt konto där dina personuppgifter kan hanteras, granskas, korrigeras, uppdateras och exporteras. Om du inte har skapat en inloggning till ditt personliga konto kan du skapa en sådan inloggning genom att använda samma e-postadress som användes vid köpet.

Rätt till dataportabilitet:

Du har rätt att exportera dina personuppgifter som du tillhandahållit till Bookman.

 

För att du ska kunna upprätthålla dina rättigheter enligt ovan ger Bookman dig tillgång till ett personligt konto där dina personuppgifter kan hanteras, granskas, korrigeras, uppdateras och exporteras. Om du inte har skapat en inloggning till ditt personliga konto kan du skapa en sådan inloggning genom att använda samma e-postadress som användes vid köpet.

Du kan också kontakta Bookman angående dina rättigheter via kontaktinformationen i avsnitt 10 nedan.

Vid kontakt med kundtjänst för detta ändamål kan du behöva tillgång till samma e-postadress som användes vid köp eller registrering hos Bookman för att Bookman ska ha möjlighet att verifiera din identitet och rätt att få tillgång till dina Personuppgifter.

Observera att även om ändringar eller uppdateringar kommer att återspeglas i Bookmans system omedelbart eller inom en rimlig tidsperiod, förbehåller sig Bookman rätten att behålla alla dina personuppgifter för säkerhetskopiering, förhindrande av bedrägeri eller missbruk, tillfredsställelse av juridiska skyldigheter, eller där Bookman på annat sätt anser att Bookman har det legitima eller obligatoriska skälet att göra det.

Bookman kommer inte att kunna korrigera eller uppdatera några personuppgifter i samband med beställningar av produkter som bearbetas eller skickas till dig.

 1. DIN RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL

Du kan när som helst kontakta Bookman för att invända mot behandlingen av dina personuppgifter där behandlingen är motiverad utifrån Bookmans legitima intressen eller där du anser att dina rättigheter till integritet enligt tillämpliga dataskyddslagar har kränkts. För sådana kontakter, använd kontaktinformationen i avsnitt 10 nedan.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddstillsynsmyndighet.

 1. SÄKERHETSPOLICY

Bookman har åtagit sig att hålla dina personuppgifter säkra mot obehörig åtkomst eller användning, ändring, olaglig eller oavsiktlig förstörelse och oavsiktlig förlust genom att använda till exempel accepterade industristandarder, modern mjukvara som hålls uppdaterad och lämplig administrativ, teknisk och fysisk skyddsåtgärder. Detta inkluderar till exempel brandväggar, lösenordsskydd och autentiseringskontroller. Endast auktoriserade anställda, agenter och tjänsteleverantörer (som har gått med på att hålla information säker och konfidentiell) har tillgång till dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att det alltid finns en viss risk med att överföra information över internet.

I händelse av ett säkerhetsbrott som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörigt avslöjande av eller tillgång till dina personuppgifter, kommer Bookman omedelbart att bedöma risken som en sådan händelse har för dina rättigheter och friheter och vid behov informera du och den relevanta dataskyddsmyndigheten för en sådan händelse.

Om du tror att dina personuppgifter har äventyrats, vänligen kontakta Bookman via kontaktinformationen i avsnitt 10 nedan så snart som möjligt. 

 1. COOKIES OCH ANALYTIKSINFORMATION

Bookman använder automatiskt insamlad information – dock inte någon personlig information – genom cookies och andra tekniker för att anpassa din upplevelse av webbplatsen, för att tillhandahålla anpassad reklam, information och innehåll samt för att övervaka och analysera din användning av webbplatsen.

Dessutom använder Bookman analysteknik (Google Analytics) för att mäta och utvärdera åtkomsten till och trafiken på webbplatsen och för att generera navigeringsrapporter. Sådan teknik samlar inte in några personuppgifter.

 1. ÄNDRINGAR OCH UPPDATERINGAR

Bookman kan uppdatera denna integritetspolicy då och då. Efter sådana uppdateringar kommer Bookman att göra den nya integritetspolicyn tillgänglig på webbplatsen och ange datumet för de senaste ändringarna.

Du uppmuntras att återkomma till denna integritetspolicy med jämna mellanrum för att hålla dig informerad om eventuella ändringar av denna sekretesspolicy. Din fortsatta användning av webbplatsen, ditt personliga konto, kontakter med supporten eller kundtjänst eller köp av produkter efter att den reviderade integritetspolicyn har trätt i kraft kommer att indikera att du har läst, förstått och accepterat den då aktuella versionen av sekretesspolicyn.

 1. KONTAKTINFORMATION FÖR PERSONUPPGIFTER

Du kan kontakta Bookman när som helst:

-       för att begära tillgång till dina personuppgifter som Bookman behandlar,

-       att korrigera sådana personuppgifter,

-       att begära att Bookman antingen begränsar användningen av dina personuppgifter eller raderar sådana personuppgifter, eller

-      om du inte förstår något av de föregående villkoren eller om du har några frågor, funderingar eller kommentarer om Bookmans integritetspolicy.

 

Kontakt information:

Via e-mail: hello@bookman.se

Via post:

Bookman AB

Ynglingagatan 5

113 47 Stockholm, Sweden

Den här integritetspolicyn var senast uppdaterad: Maj 24, 2018.